Sola

På Sola går det 15 barn mellom 3 og 6 år. Årets tema er; Språk og språkutvikling.

Hovedmål; Stimulere barna til god språkutvikling og begrepsforståelse.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.  (Rammeplan for barnehagen).

All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, både verbalt og non-verbalt, er av stor betydning. Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og får en økende innsikt i seg selv. Språket gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er forbilder for barnas bruk av språk, og må derfor være bevisst på hvordan de kommuniserer med barna.

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.Vi vektlegger språklæring med aktiv bruk av musikk, sang, konkreter, bevegelse, dans, rim og regler. Vi har fokus på å møte alle barna med identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. Vi vil bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer. Vi bruker metodiske verktøy som snakkepakken,språkkista, Nelly og Hamza, Bjørnis, Henry og Tarkus i arbeidet med språkstimulering.

Snakkepakken: Vi jobber med snakkepakken som er samling med språkstimulerende materiell som er ment for å styrke barnas språktilegnelse i barnehagen. Tanken er at ved at barna får se, høre og være aktiv med i innholdet til snakkepakken vil de oppmuntres til  å forstå og bruke språket bedre. Innholdet i snakkepakken er basert på grunnleggende begrep som farger, antall, plass og størrelse. Målet er at alle barna skal mestre ulike begrep før de begynner på skolen.

Språkkista; Er et verktøy som vi bruker til å stimulere språket til barna. I denne kista har vi mange tema og fagområder som vi fletter inn i arbeidet med barna.

Nelly og Hamza: Er en bokserie som består av tilrettelagte fortellinger om de to barnehagebarna Nelly og Hamza. Bøkene introduserer barna for grunnleggende begreper og ferdigheter i temaer som følelser, former, tall, munnmotorikk og farger

Henry – førstehjelpsdukke & Bjørnis – brannbamsen; Vi ønsker å bevisstgjøre barna på hva de skal gjøre når uhellet er ute. Målet vårt med Henry-prosjektet er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barna. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget.Vi fortsetter også med temaet brann og brannbamsen Bjørnis. Målet med temaet er å bevisstgjøre barna på brannsikkerhet og hva de skal gjøre når det brenner.

Tarkus; Tarkus er et beltedyr og barnas trafikkvenn. Dette er et trafikkpedagogisk opplegg for barnehagen. Temaene er knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å lære. 

IKT: Sola jobber også mye med ikt og vi vil at barnehagen skal gjenspeile og skape sammenheng med barnets opplevelser i hjem og fritid, og følge opp og videreutvikle ulike teknologiske erfaringer som barna har fått hjemme. Vi jobber med at pesonalet sammen med barna undersøker og skaper ulike ting og opplevelser gjennom ikt, film, bilder og foto.

I år er vi med på det nasjonale prosjektet, syngende barnehage. Sang gir gode musikkopplevelser og skaper glede, trygghet og samhold. Målrettet bruk av sang skaper en god barnehagehverdag, for liten og stor. Sang og musikk hjelper barnet med å formidle følelser og å forstå hvernadre. Når barn og voksne synger sammen og deler følelser, kan dette skape empati og gode relasjoner. Sang, rim og regler er spesielt nyttige for utviklingen av språket. Melodi og rytme gjør språktreningen til en aktiviserende og morsom lek, og lek er den beste metoden for læring med barnehagebarn. Barnet øver på ord, setninger og munnmotorikk når det synger, og melodi og rytme gjør at det er lettere å huske teksten. Ved å delta i sang og musikkaktiviteter, tilegner barn seg også ord og språkrytme i det norske språket.

Gjennom månedsplanen som leveres ut hver måned, presenterer vi ulike tema som vi vil ha fokus på. Dette er tema som vi vil jobbe med måneden igjennom og som fokuserer på språk, musikk og grunnleggende kunnskaper. Vi bruker våre metodiske verktøy for variasjon og engasjemang. Lek og glede er alltid i fokus.

Vi ser det som viktig å møte barna der de er språkmessig i sin utvikling og arbeide med vekst og utvikling for det enkelte barnet ut ifra dette.