Vedtekter for Solemdal Barnehage

VEDTEKTER FOR SOLEMDAL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SOLEMDAL BARNEHAGE

1. EIERFORHOLD

Solemdal barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1 – 6 år.

Solemdal barnehage eies og drives av Solemdal Velforening.

2. LOKALITETER

Solemdal Velforening har kontrakt med Solemdal Bedehus, og leier den gamle skolebygningen og deler av nybygget (kjøkken, lillesal, gang / garderobe og toalett).

Innvendig leke- og oppholdsareal ved Solemdal barnehage er på 5,3 m2 pr barn under 3 år og 4m2 pr barn over 3 år.

3. FORMÅL

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen stiller seg nøytral i forhold til bestemmelser om livssyn etter forskriftene § 1 – annet ledd i lov om barnehager.

4. STYRINGSORGAN (LEDELSE)

 • Barnehagets styre i Solemdal Velforening
 • Styrer

Disse personene møtes minst 2 ganger årlig for gjennomgang av:

barnehagens drift og budsjettSaker som er av viktighet for barnehagens innhold
– driftsendringer og arbeidsinnstruksFastsetter årsplan for barnehagen

5. FORELDRERÅD

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene punkt 1. Det består av foreldre til alle barn i barnehagen . Foreldrerådet skal: fremme foreldrenes fellesinteresserbidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagevære med å sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagebehandle forslag til årsplan

Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avtaler blir tatt. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

6. SAMARBEIDSUTVALGET

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om barnehager § 4 med forskrifter).

Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av foreldrerådet og 2 av de ansatte. Eier kan selv bestemme om de vil være med i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Representanter for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentant fastsettes av eier.

Styrer som ikke er valgt medlem har møte -, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes 2 ganger i året (høst og vår), og når
samarbeidsutvalgets formann finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes
vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte.

Det skal skrives møteprotokoll som underskrives av møtedeltakerne.

7. VIKARORDNINGER

Barnehagen ringer vikarer som setter seg opp på liste i barnehagen når en har behov for det.

8. OPPTAK AV BARN

Søknad om opptak av barn i barnehagen skjer på fastsatt skjema som en får i barnehagen, eller finner på www.molde kommune.no .

Barnehageåret starter 15. august.

Samordnet opptaksprosess i kommunen (jfr. § 12 i lov om barnehager)

Molde kommune sender navneliste av søkeren til styreren for barnehagen. Styrer ved den enkelte barnehage innstiller til barnehagesjefen. Foreldrene får tilsendt svarbrev om plasstildeling fra barnehagen.

Bekreftelse av benyttelse av plass skal skje skriftlig og sendes til barnehagen.

Opptakskriterier:

 • Barn med nedsatt funksjonsevneBarn som det er fattet vedtak om etter lov ombarneverntjeneste §§ 4 – 12 og 4 -4 annet og fjerde ledd
 • Enslige forsørgere som er i arbeid /aktiv arbeidssøkende/under utdanning
 • Søsken av barn som allerede har plass i
  barnehagen
 • Siste året før skolestart

Utover kriteriene vil det bli lagt vekt på alder og gruppesammensetning i barnehagen, barn som bor på Solemdalen og Kortgarden, og faktaopplysninger i søknaden.

9. FORELDREBETALING / OPPSIGELSE

Foreldrebetaling:

 • Barnehagen følger satsene til Molde kommune
 • Betalingen skjer den 12. hver månedDet betales for 11 måneder
 • Betalingen påløper for ubenyttet plassDet gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Molde Kommune – 30% for barn nr 2
 • Purring av manglende foreldrebetaling skjer etter
  gjeldende prosedyre i internkontrollsystemet
 • For barn som får plass etter oppstart, kreves hel
  foreldrebetaling f.o.m. den måneden barnet tar til i ordningen
 • Det gis ikke avkorting av foreldrebetaling dersom
  barnet ved oppsigelse tas ut av barnehagen i en driftsmåned.

Oppsigelse:

Skal skje skriftlig til barnehagen som gir
melding til kommunenFor perioden 15.08-30.03 er oppsigelsesfrist er 2
måneder og gjelder fra den første i etterfølgende månedDet betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestidenFor plasser som sies opp etter 1. april tas det
betaling ut barnehage året t.o.m. 14.08.Ferie må være avviklet innen barnet slutter.Plasstildelingen kan trekkes tilbake dersom foreldrebetalingen ikke betales innen fastsatt tid, eller hvis ikke plassen benyttes etter avtale mellom barnehage og foreldre. Dette i henhold til prosedyre i internkontrollsystemet.

10. ÅPNINGSTID- FERIEORDNING

Barnehagen er åpen 11 måneder og 1 første ukene i juli, og har åpningstid kl 07.00 – 16.30

Barnehagen er stengt 3 siste uker i juli. Barnehagen er stengt lørdager og alle helligdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

Barna skal i løpet av året ta ut 4 ukers ferie, 3 av ukene skal avvikles sammenhengende i tidsrommet 15.06 – 14.08. Hvis det ikke søkes særskilt om annen løsning.

Sommerferien for barna må være fastsatt innen 1. mai.

Barnehagens planleggingsdager kan regnes som ferie.

11. INTERNKONTROLL

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer i hht. Lov om barnehager § 15. Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.

Styrer er sekretær for utvalget.

Barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt etter § 21 i Lov om barnehager.

12. TAUSHETSPLIKT

Alle som har sitt arbeid i barnehagen har taushetsplikt overfor det som vedrører barn, foreldre og ansatte i barnehagen.